banner

Amazing Muay Thai World Festival 2024

“มหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ ชาวโลก ประจำปี 2567” (Amazing Muay Thai World Festival 2024)

 

กองทัพบกผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา เตรียมจัดงาน “มหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ ชาวโลก ประจำปี 2567” (Amazing Muay Thai World Festival 2024) ส่งเสริมมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์นี้ ณ อุทยานราชภักดิ์ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริม กีฬามวยไทย การท่องเที่ยว และยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬามวยไทยของโลก ตลอดจนส่งเสริมมวยไทยให้เป็น soft power ของประเทศไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านกีฬาของรัฐบาล และความร่วมมือของกองทัพบก กับภาครัฐ และภาคเอกชน

 

ลักษณะงานเน้นไปถึงการย้อนอดีตในแง่ ประวัติศาสตร์ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ประกอบด้วย “มหัศจรรย์มวยไทย จากรากเหง้าแห่งสยาม ศิลปะการต่อสู้มรดกไทยสู่สากล” เป็นพิธีย้อน ประวัติศาสตร์รากเหง้าสู่ความย่ิงใหญ่มวยไทย การแปรรูปขบวนทหาร การแสดงย้อนอดีตของมวยไทย ประวัติศาสตร์ บิดามวยไทย 322 ปี มวยไทยในทางกีฬาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มวยไทยในทางทหาร ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย การไหว้ครู “จารีตวิถีโบราณ การมอบตัว การขึ้นครูและการครอบครู มนต์ขลังวัฒนธรรมมวยไทย” เป็นพิธี แห่งความศักดิ์สิทธิและมีความขลัง ในการมอบตัวเป็นศิษย์ การขึ้นครู และการครอบครูของผู้ท่ีมาร่วมใน พิธีทั้งคนไทยและต่างชาติอันตระการตา และประกอบแสง สี เสียงเพื่อการสร้างมูลค่าและ คุณค่าของ มวยไทย อันยิ่งใหญ่ “สืบศิลป์การร่ายรําไหว้ครู แม่ไม้มวยไทย สู่โดรนแปรอักษร แสงสีสุดตระการตา” เป็นพิธีการ แสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและรําไหว้ครู อันงดงามยิ่งใหญ่ของคนที่มาร่วมในพิธีทั้งคนไทยและต่างชาติ ประกอบแสงสีเสียง และการแปรอักษรด้วยโดรน และการจุดพลุ อย่างยิ่งใหญ่

Share articles

Date

04 February - 06 February 2024

Venue

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน , Bangkok

Website

Link

Title

Amazing Muay Thai World Festival 2024

Detail

“มหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ ชาวโลก ประจำปี 2567” (Amazing Muay Thai World Festival 2024)

 

กองทัพบกผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา เตรียมจัดงาน “มหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ ชาวโลก ประจำปี 2567” (Amazing Muay Thai World Festival 2024) ส่งเสริมมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์นี้ ณ อุทยานราชภักดิ์ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริม กีฬามวยไทย การท่องเที่ยว และยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬามวยไทยของโลก ตลอดจนส่งเสริมมวยไทยให้เป็น soft power ของประเทศไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านกีฬาของรัฐบาล และความร่วมมือของกองทัพบก กับภาครัฐ และภาคเอกชน

 

ลักษณะงานเน้นไปถึงการย้อนอดีตในแง่ ประวัติศาสตร์ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ประกอบด้วย “มหัศจรรย์มวยไทย จากรากเหง้าแห่งสยาม ศิลปะการต่อสู้มรดกไทยสู่สากล” เป็นพิธีย้อน ประวัติศาสตร์รากเหง้าสู่ความย่ิงใหญ่มวยไทย การแปรรูปขบวนทหาร การแสดงย้อนอดีตของมวยไทย ประวัติศาสตร์ บิดามวยไทย 322 ปี มวยไทยในทางกีฬาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มวยไทยในทางทหาร ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน แม่ไม้ ลูกไม้มวยไทย การไหว้ครู “จารีตวิถีโบราณ การมอบตัว การขึ้นครูและการครอบครู มนต์ขลังวัฒนธรรมมวยไทย” เป็นพิธี แห่งความศักดิ์สิทธิและมีความขลัง ในการมอบตัวเป็นศิษย์ การขึ้นครู และการครอบครูของผู้ท่ีมาร่วมใน พิธีทั้งคนไทยและต่างชาติอันตระการตา และประกอบแสง สี เสียงเพื่อการสร้างมูลค่าและ คุณค่าของ มวยไทย อันยิ่งใหญ่ “สืบศิลป์การร่ายรําไหว้ครู แม่ไม้มวยไทย สู่โดรนแปรอักษร แสงสีสุดตระการตา” เป็นพิธีการ แสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและรําไหว้ครู อันงดงามยิ่งใหญ่ของคนที่มาร่วมในพิธีทั้งคนไทยและต่างชาติ ประกอบแสงสีเสียง และการแปรอักษรด้วยโดรน และการจุดพลุ อย่างยิ่งใหญ่

Share articles

Photo Gallery