banner

Fruit Innovation Fair 2024

Fruit Innovation (FiF)  จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “มหานครผลไม้” ในภาคตะวันออกโดยมีพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์การในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ โดยการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างครบวงจรภายในจังหวัดจันทบุรีและเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อนําไปสู่การเป็นศูนย์รวมการปลูก การแปรรูป การค้าขาย และคลังความรู้ด้านผลไม้เมืองร้อนในภูมิภาคเอเชีย


ภายในงานพบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรผลไม้ และ การแปรรูปผลผลิต องค์ความรู้ในการพัฒนาสวนผลไม้เมืองร้อน และมาตรฐานการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการบริโภคและการแปรรูป


ศูนย์รวมการเจรจาธุรกิจด้านผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ชาวสวน ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผู้ประกอบการเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผู้ประกอบการสินค้าแปรรูปผลไม้เมืองร้อน

·    Highlight : บูธจัดแสดงสินค้า/นวัตกรรมทางการเกษตร/จับคู่เจรจาธุรกิจ/งานประชุมสัมมนา/กิจกรรมสาธิต/เยี่ยมชมสวนต้นแบบ

Share articles

Date

02 February - 04 February 2024

Venue

Central Chanthaburi , Chanthaburi

Website

Link

Title

Fruit Innovation Fair 2024

Detail

Fruit Innovation (FiF)  จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “มหานครผลไม้” ในภาคตะวันออกโดยมีพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์การในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ โดยการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างครบวงจรภายในจังหวัดจันทบุรีและเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อนําไปสู่การเป็นศูนย์รวมการปลูก การแปรรูป การค้าขาย และคลังความรู้ด้านผลไม้เมืองร้อนในภูมิภาคเอเชีย


ภายในงานพบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรผลไม้ และ การแปรรูปผลผลิต องค์ความรู้ในการพัฒนาสวนผลไม้เมืองร้อน และมาตรฐานการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการบริโภคและการแปรรูป


ศูนย์รวมการเจรจาธุรกิจด้านผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ชาวสวน ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผู้ประกอบการเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผู้ประกอบการสินค้าแปรรูปผลไม้เมืองร้อน

·    Highlight : บูธจัดแสดงสินค้า/นวัตกรรมทางการเกษตร/จับคู่เจรจาธุรกิจ/งานประชุมสัมมนา/กิจกรรมสาธิต/เยี่ยมชมสวนต้นแบบ

Share articles

Photo Gallery