banner

HATYAi21 Run Awakening

“Hat Yai 21” วิ่ง (ฮาล์ฟ มาราธอน) ครั้งแรก วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566

จังหวัดสงขลา ร่วมกับบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผลักดันการจัดงานหาดใหญ่ 21 ให้เป็นงานวิ่งระดับโลก ที่จะช่วยสร้างเม็ดเงินเศรษฐกิจกีฬาให้แก่เมืองหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา อีกทั้ง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ให้มาทำกิจกรรมที่ชื่นชอบในวงกว้าง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วย และยังเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอย ให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ถือเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลาสู่การดึงงานเทศกาลระดับนานาชาติ (Festival Economy) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มทักษะความสามารถให้กับผู้คนในพื้นที่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการจัดเทศกาลระดับนานาชาติShare articles

Date

18 June 2023

Venue

Hatyai , Songkhla

Website

Link

Title

HATYAi21 Run Awakening

Detail

“Hat Yai 21” วิ่ง (ฮาล์ฟ มาราธอน) ครั้งแรก วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566

จังหวัดสงขลา ร่วมกับบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผลักดันการจัดงานหาดใหญ่ 21 ให้เป็นงานวิ่งระดับโลก ที่จะช่วยสร้างเม็ดเงินเศรษฐกิจกีฬาให้แก่เมืองหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา อีกทั้ง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ให้มาทำกิจกรรมที่ชื่นชอบในวงกว้าง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วย และยังเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอย ให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ถือเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลาสู่การดึงงานเทศกาลระดับนานาชาติ (Festival Economy) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มทักษะความสามารถให้กับผู้คนในพื้นที่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการจัดเทศกาลระดับนานาชาติShare articles