การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์: ภาพรวม

สิ่งกระตุ้นความสำเร็จ เพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

ประเทศไทยอยู่บนยอดสุดของอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน และเรากำลังลงทุนเพื่ออนาคต เพื่อยังคงความเป็นผู้นำในระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญในการจัดการองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และการตลาด แผนกพัฒนาศักยภาพไมซ์ของสสปน.มีเป้าหมายที่จะสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นมาเป็นผู้นำอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่อนาคตที่สวยงาม

4 วัตถุประสงค์หลัก (the 'Four E’s') ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย

EXTEND

ถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ


ELEVATE

ยกระดับศักยภาพด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ แบ่งปันข้อมูล ระบบเครือข่าย โปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด


EXPAND

ขยายฐานการสนับสนุนไปยังพันธมิตรทางการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


ENHANCE

ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานและบริการไปสู่ระดับมาตรฐานสากล

ผู้ได้รับประโยชน์หลัก

สมาชิกหลัก

ผู้ประกอบการมืออาชีพในอุตสาหกรรมการจัดงานประชุมและอีเวนต์ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง:

  • ผู้จัดงานอีเวนต์/ PCOs/ รัฐบาล
  • อุตสาหกรรมผู้สนับสนุนหลัก
  • ผู้จัดนิทรรศการ/ ผู้เข้าร่วมงาน

สมาชิกใหม่

ผู้ให้บริการอื่นๆและสมาชิกใหม่ของอุตสาหกรรมการจัดงานประชุมและอีเวนต์:

  • นักศึกษาจบใหม่
  • ผู้รับจ้างช่วงที่สอง
  • บริษัทเอกชน

 

เยาวชนรุ่นใหม่/นักเรียน นักศึกษา

ดึงดูดนักเรียนนักศึกษาให้ก้าวเข้าสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมการจัดงานประชุมและอีเวนต์

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • นิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัยภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียน

 

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้จัดงานอีเวนต์มืออาชีพ ผู้จัดสถานที่ ผู้รับเหมา บริษัทโลจิสติกส์ หน่วยงานรัฐ และเมืองไมซ์แห่งใหม่ โดยช่วยแนะนำวิธีการเพิ่มทักษะทางการตลาดและยกระดับคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้ง ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ยังได้บรรจุหลักสูตรการศึกษาด้านไมซ์โดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ สมาชิก และผู้ให้บริการหน้าใหม่ เข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมไมซ์และมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการจัดงานอีเวนต์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว