ข้อตกลงและเงื่อนไข

นี่คือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ “Business Events Thailand” ของสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. รายละเอียดการติดต่อปรากฏอยู่ด้านล่างของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้.

 

1. เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
การใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ www.businesseventsthailand.com หรือในที่นี้เรียกว่า “ไซต์” อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ให้หยุดการใช้งานไซต์ทันที คุณอาจจะทำการพิมพ์หรือคัดลอกข้อตกลงนี้ไว้ และถือเป็นข้อตกลงที่มีผลทางกฏหมายระหว่างเรา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความยินยอมของทั้งสองฝ่าย และเรามีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามดุลยพินิจโดยทำการแก้ไขข้อมูลบนไซต์.

2. ความถูกต้องของข้อมูล
สสปน. หรือในที่นี้เรียกว่า “เรา” พยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดบนไซต์นี้ถูกต้อง หากคุณพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใดบนไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อทำการแก้ไขทันทีหากเราเห็นด้วยกับข้อผิดพลาดนั้น คุณควรตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนการใช้งาน.

เราไม่ได้รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนไซต์นี้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือครบถ้วนสมบูรณ์ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บนไซต์นี้ปรากฏข้อมูลจำนวนมากและอาจมีข้อผิดพลาดได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นเรื่องปกติของอุตสาหกรรมนี้.

3. ความรับผิดชอบของเรา
เราจัดแสดงข้อมูลบนไซต์โดยอนุญาตให้เข้าใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆจากข้อมูลเหล่านั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือที่เกิดขึ้นตามมา หรือการสูญเสียผลกำไร  รายได้ หรือทรัพย์สิน ที่เกิดจากการใช้งานไซต์หรือข้อมูลบนไซต์.

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อตกลงทั้งหมดที่โดยชอบด้วยกฏหมาย เว้นแต่ความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บที่เกิดจากการละเลยและความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงซึ่งไม่สามารถยกเว้นตามกฎหมาย.

ความคิดเห็น คำแนะนำ คำบอกกล่าว บริการ ข้อเสนอ และข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนหรือผู้เผยแพร่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท เราไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำบอกกล่าวนั้นๆที่ปรากฏบนไซต์.

4. การกีดกันจากไซต์
เรามีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเข้ามาในไซต์ ทั้งอย่างถาวรหรือชั่วคราวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา ผู้ใช้บริการเหล่านี้จะได้รับการแจ้งให้ทราบและต้องไม่พยายามเข้าใช้งานไซต์ด้วยชื่อหรือบัญชีผู้ใช้อื่นอีก.

5. อำนาจตามกฎหมายและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
กฎหมายไทยจะถูกนำมาบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงอำนาจตามกฎหมายในประเทศที่คุณอยู่ คุณต้องยินยอมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ศาลไทยมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินข้อโต้แย้งใดที่อาจเกิดขึ้นจาก, อยู่ภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น ต้องยื่นข้อโต้แย้งต่ออำนาจของศาลไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยให้ดำเนินคดีในประเทศไทย.

6. ข้อตกลงทั่วไป
หนังสือบอกกล่าวอย่างเป็นทางการต้องถูกส่งมายังที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ผ่านทางอีเมลล์และยืนยันทางไปรษณีย์ ความล้มเหลวในการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายของเราไม่ได้หมายถึงการสละสิทธิ์นั้นๆ คุณต้องไม่มอบหมายหรือโอนสิทธิใดๆของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้.

 

ข้อมูลการติดต่อ:

ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม: mic@remove-this.tceb.or.th

ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงนานาชาติ: exhibitions@remove-this.tceb.or.th

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์กรในอุตสาหกรรมMICE: micecap@remove-this.tceb.or.th

สอบถามข้อมูลทั่วไป: info@remove-this.tceb.or.th

 

โทร  : +66 2 694 6000

แฟกซ์ : +66 2 658 1411

สายด่วน (ในประเทศไทย) โทร. 1105