Your Global Business Events Connection

บริการไมซ์เลน


4 ขั้นตอนการสมัครบริการไมซ์เลน

  1. ผู้จัดงานกรอกแบบฟอร์มสำรองใช้บริการและคำขอพิเศษในนามผู้เข้าร่วมงาน
  2. ผู้จัดงานยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบให้กับสสปน. ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนเดินทางมาถึง
    (หากกรอกแบบฟอร์มไม่สมบูรณ์หรือยังขาดข้อมูลใดไป สสปน. จะติดต่อผู้จัดงานภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารทั้งหมด)
  3. สสปน. ออกหนังสือถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอเร่งขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้เข้าร่วมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางมาถึง
  4. สสปน. แจ้งผู้จัดงานเมื่อคำขอสำเร็จ

ด้วยความช่วยเหลือของทีมไมซ์เลน ผู้เข้าร่วมงานระดับวีไอพีจะสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้โดยใช้ช่อง
พรีเมี่ยม

  • มีบริการไมซ์เลนสำหรับการเดินทางขาเข้าเท่านั้น
  • จำนวนแขกวีไอพีจะต้องไม่เกิน 15 ท่านต่อกลุ่ม เมื่อใช้ช่องพรีเมี่ยม
  • สสปน. จะนำทางกลุ่มวีไอพีที่มีจำนวนเกิน 15 ท่านไปยังโซนตะวันออกและตะวันตก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : GCA with Fast Track Service

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : การอำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ

แชร์สิ่งนี้