ทีมสื่อสารองค์กร

ทีมสื่อสารองค์กร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

ผู้อำนวยการ

parichat_s@tceb.or.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวขวัญชนก อดทน

นางสาวขวัญชนก อดทน

ผู้จัดการ

kwanchanok.o@tceb.or.th
นางสาวสมกมล รุ่งเรืองพัฒนา

นางสาวสมกมล รุ่งเรืองพัฒนา

ผู้จัดการ

Somkamon_r@tceb.or.th
นางสาวปนิยตา มุสาลินน์

นางสาวปนิยตา มุสาลินน์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

paniyada.m@tceb.or.th
นายอิศรา โรจนกุศล

นายอิศรา โรจนกุศล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

isara.r@tceb.or.th