TOP
แผนผังเว็บไซต์

Support & Solutions

Business Events Community

About Us

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

นิยามใหม่ของกำหนดกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยความเฉียบแหลม จากกลไกการสนับสนุนการบริการที่มีประสิทธิภาพและแนวทางใหม่ในการร่วมสร้างสรรค์งานที่โดดเด่นสำหรับผู้จัดงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กำหนดแนวนโยบาย เพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย