วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
3. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
4. เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูล รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
5. สนับสนุนหรือจัดการสัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุมเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย

6. กำหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
7. เป็นศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจการจัดประชุมเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
8. พัฒนาโครงการที่จำเป็นต่อการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล
9. ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย
10. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

วิสัยทัศน์การดำเนินงาน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ)

5 นโยบายหลักที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานของการบูรณาการงานไมซ์ทั้งระบบ

  1. การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยทีเส็บจะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณประโยชน์สูงสุด หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันผลักดันและพัฒนา อุตสาหกรรมไมซ์ จึงเน้นการทำงานเป็นทีมเวิร์คแบบไทยทีม ร่วมดึงงาน ร่วมโปรโมทงาน โดยมีแผนงานที่จะจัดประชุมร่วมกับภาครัฐละภาคเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นใน การสร้างแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์โดยจะร่วมกันจัดทำแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
  2. การส่งเสริมภาพลักษณ์ของทีเส็บ เน้นสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณชนโดยที่จะเน้นการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำตลาด Digital MICE เป็นช่องทางสื่อสารหลักของกลุ่มเป้าหมายไมซ์ทั่วโลก และพัฒนาเนื้อหาให้มีความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลามีการอัพเดตข้อมูลสำคัญอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะหาก ทีเส็บเป็นที่รับรู้ในหมู่ประชาชนมากขึ้น การประสานงานกับพันธมิตร หรือการได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆ และประชาชนทั่วไป ก็จะมีความสะดวก รวดเร็ว สร้างความประทับใจแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลก
  3. การดึงงานระดับเมกะโปรเจค (Mega Project) โดยการดึงงานเมกะโปรเจคมาจัดในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่เมกะโปรเจคจะมีการจัดขึ้นทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ต้องทำงานเป็นระบบ ทำให้จุดหมายปลายทางและสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศมีความปลอดภัย ความสะดวกสบาย อาหารการกินดี ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดึงงานเมกะโปรเจคเข้ามายังประเทศ นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเร่งรัดแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโทร คมนาคม อาทิ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบสื่อสารความเร็วสูงสายเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว
  4. การทำการตลาดเชิงรุกการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ๆ การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อภารกิจ การสร้างศูนย์บริการข้อมูลไมซ์ครบวงจร เป็นต้น ซึ่งก้าวต่อไปจากนี้ สสปน. จะมุ่งเน้นเจาะตลาดด้วยการหาหน่วยงานร่วมเพื่อเป็นพันธมิตร รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทย เพื่อมาร่วมจัดทำแผนส่งเสริมการตลาดไมซ์ร่วมกันระดับนานาชาติ ดังเช่น โครงการที่กำลังดำเนินอยู่ คือ “OptiMICE Pass Package” ที่ทีเส็บ ร่วมทำกับบริษัทการบินไทย เพื่อเจาะตลาดไมซ์ในสิงคโปร์ เป็นต้น
  5. การพัฒนาศูนย์ข้อมูล MICE Intelligence Center โดยปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ ทั้งนี้ทีเส็บต้องหาจุดยืนและพัฒนางานบริการที่สามารถเป็นหลักให้กับทุกภาค ส่วนได้ โดยการสานต่อและพัฒนาการทำงานด้านนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความแตก ต่างและเป็นที่พึ่งสำคัญให้กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี