ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561

Download

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2561

Download

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561

Download

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ TCEB ในหมวด กฎหมายและระเบียบของ สสปน.

Download

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2560

Download

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการฯ พ.ศ. 2560

Download

สสปน. ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

Download

ระเบียบคณะกรรมการ สสปน.ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2556

Download

แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานและประหยัดน้ำ

Download

นโยบายลดการใช้พลังงานและประหยัดน้ำ

Download

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการในคณะกรรมการ สสปน. พ.ศ. 2558

Download

กฏบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ.2558

Download

หลักธรรมาภิบาล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Download

ข้อบังคับคณะกรรมการ สสปน. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ พ.ศ. 2556

Download

ระเบียบ สสปน. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พ.ศ. 2556

Download

ระเบียบคณะกรรมการ สสปน. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2556

Download

ระเบียบคณะกรรมการ สสปน. ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555

Download

ระเบียบคณะกรรมการ สสปน. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

Download

ระเบียบคณะกรรมการ สสปน.ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ สสปน. พ.ศ.2555

Download

ข้อบังคับคณะกรรมการ สสปน. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ สสปน. พ.ศ. 2555

Download

ข้อกำหนดจรรยาบรรณของ สสปน. พ.ศ. 2555

Download

การบริหารงานบุคคล

Download

การเงินและบัญชี

Download

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ สสปน. 2550 ณ 14-09-52

Download

การปฏิบัติงานในต่างประเทศ

Download

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

Download

แก้ไขระเบียบคณะกรรมการฯว่าด้วยการเงินและการบัญชี

Download

ระเบียบ สสปน. ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2554

Download