คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

นางอรรชกา สีบุญเรือง

ประธานกรรมการ

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์
กรรมการ
(อธิบดีกรมสารนิเทศ)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร
กรรมการ (ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

นายทาลูน เทง
กรรมการ (นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย))

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการ สสปน.)

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
กรรมการ
(อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

นายวิจักษณ์   อภิรักษ์นันท์ชัย
กรรมการ
(ผู้แทนถาวร อธิบดีกรมศุลกากร)

นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
กรรมการ (ผู้แทน สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย))

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
กรรมการ (นายกสมาคมโรงแรมไทย)

โครงสร้างคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการของ สสปน.