คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งมั่นทุ่มเทสร้างอุตสาหกรรมงานไมซ์ของประเทศไทยให้เติบโต เริ่มจากงานของคุณ

...
ประธานกรรมการ

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์
กรรมการ
(อธิบดีกรมสารนิเทศ)

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการ สสปน.)

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
กรรมการ
(อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

นายวิจักษณ์   อภิรักษ์นันท์ชัย
กรรมการ
(ผู้แทนถาวร อธิบดีกรมศุลกากร)

โครงสร้างคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการของ สสปน.