แผนแม่บทระยะ 5 ปี ของ สสปน.

สสปน. ได้วางแผนการดำเนินงานหลักในระยะ 5 ปี โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่สร้างสรรค์และคุ้มค่าในประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้ง

แผนการดำเนินงานของเราประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนเพื่อสอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมไปถึงการเพิ่มการลงทุนในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าระดับชาติและนานาชาติ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก

สสปน. วางเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียภายในปี พ.ศ. 2559 และแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ เพิ่มความสามารถในการดึงดูดและชนะการเสนอราคาในการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจนานาชาติในประเทศไทย ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการติดต่อธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของประเทศในการจัดงานอีเวนต์ที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจได้:

กลยุทธ์การดึงงานเข้าประเทศ:

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1: ควบรวมตลาดเดิมและขยายไปยังตลาดเป้าหมายใหม่

   

กลยุทยธ์การส่งเสริม:

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงานไมซ์ โดย “เป็นตัวเลือกแรก” ในเอเชีย

   

กลยุทธ์การพัฒนา:

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3: กระตุ้นการเติบโตของตลาดไมซ์ในประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนา “จังหวัดที่เหมาะสำหรับการจัดงานไมซ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในภูมิภาค
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างความแตกต่างให้กับตลาดไมซ์ของประเทศไทย และเพิ่มมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์และความคิดแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดงานไมซ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อคงความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7: สร้างเครือข่ายบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ให้แข็งแกร่งทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 8: เพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ สสปน. ทั้งภายในและนอกประเทศ