หน่วยงานภาคี 5 สมาคม กับข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในงาน Power up Thailand with festival economy

   

 ทีเส็บได้จัดงาน Power up Thailand with festival economy เพื่อผลักดันนโยบาย “Festival Economy” สร้างมรดกทางเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาลให้กับเมืองและชุมชน โดยการดึงอัตลักษณ์ของเมืองเพื่อนำมาสร้างและออกแบบงานเทศกาลเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองผ่านการจัดงานเทศกาล ไปจนถึงการต่อยอดเป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจ กระจายรายได้ กระจายความเจริญ ควบคู่กับการการพัฒนาคุณภาพของเมือง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรภายในพื้นที่ต่อยอดไปสู่การพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน

    ซึ่งทางทีเส็บได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย Festival Economy กลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เมืองและชุมชนจึงได้ร่วมมือกับทางสมาคมผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA), สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA), สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA), สมาคมเครือข่ายจัดตั้งสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT) และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) ได้ร่วมมือกันในการออกแบบและสร้างงานเทศกาลให้เหมาะสมกับเมืองและชุมชน และพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็น “หนึ่งเมือง หนึ่งสิทธิบัตรงานเทศกาลนานาชาติ (1 City 1 Licensed Event)” ภายใน 5 ปี เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับ และส่งออกงานเทศกาลที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 


editor image
ความร่วมมือระหว่างทีเส็บและสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA)

    ภายในงาน Power up Thailand with festival economy ทีเส็บและสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย หรือ TIEFA ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 2 ฉบับ 

    1) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการออกแบบงานเทศกาลและพัฒนาเมืองผ่านการจัดงานเทศกาลร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี เพื่อผลักดันและยกระดับงานเทศกาลในจังหวัดเพชรบุรีและส่งเสริมการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจในจังหวัดผ่านการจัดงานเทศกาลอย่างยั่งยืน 

     2) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างงานเทศกาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของย่านราชประสงค์ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดงานเทศกาลในย่านราชประสงค์ เพื่อสร้างผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร

    โดยการร่วมมือกันทำงานระหว่างทางทีเส็บและTIEFA ในการออกแบบงานเทศกาลโดยการสร้างอัตลักษณ์ คือ การเน้นจุดขายของเมืองและชุมชน สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จะให้การสนับสนุนสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทยหรือTIEFA  ในการจัดทำการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับเมืองที่มีศักยภาพในการค้นหาอัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของเมืองและต่อยอดไปสู่การสร้างงานที่เหมาะสมกับเมือง โดยเน้นการให้ความสำคัญกับมีการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และหลากหลายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 


ความร่วมมือระหว่างทีเส็บและสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) 

    ซึ่งเกิดจากการที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬามวลชนทั่วโลก สามารถดึงดูดคนให้เข้าร่วมได้อย่างจำนวนมากและต่อเนื่อง และประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ที่สามารถรองรับกีฬามวลชนได้ทุกพื้นที่ ทางทีเส็บและ TMPSA จึงได้มีแผนร่วมกันพัฒนางานวิ่งให้ได้มาตรฐานระดับโลกมากขึ้น โดยในปีนี้ทาง TMPSA และ Move Asia ได้ส่งงานวิ่งมาราธอนระยะ 21.1 กม. ของประเทศไทย คือ Chingrai, Bangkok Midnight และ Phukethon เข้าสู่การพิจารณาตามมาตรฐานของ World Athletics Labels ในปี 2021 และนอกจากนี้ทาง TMPSA ยังมีแผนพัฒนามาตรฐานการจัดงานกีฬามวลชนให้ทัดเทียมในระดับโลกอีกด้วย


ความร่วมมือระหว่างทีเส็บและสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA)

    การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรีด้วยเทศกาลดนตรีระดับเมืองถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นตัวเลือกทางเทศกาลหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้คนมาสนใจและเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งดนตรีเป็นสิ่งมีฐานแฟนคลับทั่วโลก สิ่งที่ตามมาด้วยคือเรื่องของจุดหมายปลายทางงานดนตรีที่พ่วงเรื่องจุดหมายปลายทางไปด้วย โดยงานดนตรีหลายที่ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานขนาดใหญ่ที่มีคนเดินทางมาร่วมงานหลักหมื่นหลักแสนคน

    ทีเส็บได้ส่งเสริมงานดนตรีประเภทนี้เข้ามา โดยเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพพอที่จะดึงงานระดับโลกเข้ามาได้ สำคัญที่สุดคือจุดหมายปลายทางของประเทศไทย ได้สร้างชื่อเสียงไว้ในเรื่องของการท่องเที่ยว จะสามารถช่วยดึงดูดให้นักเดินทางตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เจ้าของงานเทศกาลดนตรีในต่างประเภทก็ตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย


ความร่วมมือระหว่างทีเส็บและสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT)

    ทางทีเส็บและ CAPT ได้วางแผนการนำเข้างานของต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักของทั่วโลก เข้ามาจัดในประเทศไทยด้วย เพื่อที่จะสามารถจัดงานระดับโลกให้กับประเทศไทยได้และทำให้คนไทยได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถส่งออกได้ สร้างเม็ดเงินได้ ซึ่งความจริงแล้วศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างเม็ดเงิน สร้างอาชีพ และส่งออกได้ เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานได้อย่างยั่งยืน


ความร่วมมือระหว่างทีเส็บและสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA)

    ทีเส็บได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการจัดงานและเทศกาลให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตลาดธุรกิจการจัดงานในประเทศ และสร้างสรรค์งานเทศกาลภายใต้นโยบาย Festival Economy ให้ได้มาตรฐานเละสามารถส่งออกได้


editor image