สงขลากับบทบาทการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว IMT-GT

    อย่างที่ทราบกันดีว่าจังหวัดทางตอนใต้ของไทยเป็นจังหวัดที่มักดึงดูดนักท่องเที่ยว และนักลงทุนได้มาก เพราะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอาหาร ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีมหาสมุทรกว้างใหญ่ ชายหาดยาวสุดลูกหูลูกตา เกาะเล็กเกาะน้อยที่เชิญชวนให้ผู้คนเข้าไปค้นหาอีกมากมาย ทั้งยังมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สร้างความเชื่อมโยงกันทั้งทางมิตรไมตรี วัฒนธรรม รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ ภาคใต้จึงถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ และควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จนมีการเกิดเป็นโครงการ IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งเห็นชอบร่วมกัน และได้มีการกำหนดเป้าหมายหลักของโครงการร่วมกันไว้ ดังนี้

    (1) เพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

    (2) เพิ่มปริมาณการส่งออกจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายไปยังตลาดทั่วโลก

    (3) ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย และประชาชนโดยส่วนรวมของทั้ง 3 ประเทศให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของไทยกำหนดให้ภาคเอกชนเป็นกลไกนำการพัฒนา และภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน   


editor image


โดยพื้นที่ความร่วมมือของโครงการนี้ได้ครอบคลุมไปกว่า 32 เมือง จาก 3 ประเทศ ดังนี้

    (1) ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ เกาะเรียว จัมบี บังกา-เบลิตุง เบงกูลู ลัมปุงเรียว สุมาตราเหนือ สุมาตราใต้ สุมาตราตะวันตก และอาเจาะห์ 

    (2) ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย 8 รัฐ ได้แก่ กลันตัน เกดะห์ เนกรีเวมบอลัน ปีนัง เประ ปะลิส มะละกา และสลังงอร์ 

    (3) ประเทศไทย ประกอบด้วย 14 จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี


editor image


    และด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะผลักดัน และร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ ไมซ์ซิตี้ “สงขลา” จึงเป็นเหมือนหัวเมืองในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จากกลุ่ม IMT-GT  เนื่องด้วยศักยภาพมากมายของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่การอยู่บนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางในด้านการค้าชายแดน และการคมนาคม การขนส่งของภาคใต้ตอนล่างที่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ การมีเอกลักษณ์เฉพาะที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว หรือการพักผ่อน ทั้งยังมีความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ที่มีศูนย์ประชุมนานาชาติ, ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่, โรงแรมต่างๆ และสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ และงานอีเว้นต์ รวมไปถึงการมีสิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐาน ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์

    ทั้งนี้จังหวัดสงขลายังมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีตามเทศกาล ประเพณี หรือวันสำคัญต่างๆ ภายใต้แนวคิด “สงขลามหาสนุก สุขทั้งปีที่สงขลา” โดยมีการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีภาครัฐ เป็นผู้ดำเนินโครงการและสนับสนุนงบประมาณบางส่วน ในขณะที่ห้างร้านหรือธุรกิจ ภาคเอกชนจะเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง และภาคประชาชนจะเป็นการสนับสนุน และนำเสนอพื้นที่ในการจัดงานและเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เน้นการบริการ นำเสนอ และเผยแพร่ในอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน จึงกล่าวได้ว่าสงขลาเหมาะแล้วสำหรับการเป็นหัวเมืองที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากโครงการ IMT-GT และเป็นไมซ์ซิตี้ที่ทำหน้าที่สอดคล้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของรัฐได้เป็นอย่างดี